בוררות "בייסבול"

כללי ותנאי בוררות בייסבול

  1. בהמשך לישיבת הגישור ומתוך כך שהחל מו"מ בין הצדדים הנני להביא בפניכם הצעה פרקטית להשלמת יישוב הסכסוך.

2. בוררות מוגבלת בהצעות הצדדים" (להלן – "בוררות בייסבול") משלבת בין יתרונות ניהול מו"מ שבין הצדדים ובין הצורך ב"פטיש" הבורר.

3. במסגרת בוררות זו ניתנות לצדדים 2 הזדמנויות למסור הצעות הוגנות וצודקות לפתרון הסכסוך לדעתן לסיום הסכסוך. הואיל וההצעה "הזוכה" הנה ההצעה אשר תשכנע אותי יותר בעמידתה במבחן זה, היא ההצעה ה"מכריעה" והיא תהווה את פסק הבוררות.

4. מנגנון זה ממצה בדר"כ את המשא ומתן בין הצדדים עד לנקודת השיא, ומשם הבורר מכריע על דרך בחירת הצעה אחת (בשונה מסעיף 79א לחוק בתי המשפט אשר עושה "פשרה" בתיק).

5. הגדרת בוררות מוגבלת בהצעות הצדדים –

הליך בוררות, המקיים סדר דיון לפיו הבורר מכריע בין הצעות הצדדים הסופיות לסיום הסכסוך בתום שני סבבי הצעות, תוך בחירה באחת ההצעות (להלן: "ההצעה הזוכה"), תוך שאינו רשאי לפסוק פסיקת ביניים בין ההצעות שבפניו; ההצעה הזוכה הנה פסק הבוררות.

בוררות מוגבלת בהצעות הצדדים – השלבים

1.    הצדדים רשאים להחליט כי רצונם בניהול "בוררות מוגבלת בהצעות הצדדים". הצדדים רשאים ליישם הליך זה ביחס לכל הבוררות, או ביחס לחלק מסוים בה. החליטו הצדדים כך, יחולו הכללים הבאים:

2.    אני יבחן את כתבי הטענות והמסמכים אשר הצדדים הגישו לתיק הבוררות (מדובר בכלל המסמכים שהוגשו בתיק לבית המשפט).

3.    במועד שיקבע על ידי יגיש כל צד למותב הבוררות בכתב, במקביל ובנפרד, את הצעתו הטובה ביותר לסיום הסכסוך בין הצדדים; הצעות הצדדים תהיינה מנומקות. משרדי יעביר לכל אחד מן הצדדים את הצעת הצד שכנגד.

4.    אני אזמן דיון באשר להצעות שהוגשו לבורר ויינתן לכל צד זמן נתון עד שעה להציג את עמדתו וכן סבבי תשובה.

5.    עד 14 ימים לאחר הדיון הנ"ל יהא כל אחד מן הצדדים רשאי להגיש הצעה מנומקת סופית בכתב לפתרון הסכסוך מטעמו אלי, וממני לצד שכנגד;

6.    הצדדים יהיו רשאים בתוך 7 ימים נוספים להשלים טיעון בכתב לנוכח ההצעות הסופיות בהיקף של עד 5 עמודים, אלא אם כן יקבע אחרת.

7.    אני יאמץ את אחת מהצעות הצדדים הסופיות ובלבד שיש בה לשכנע יותר בהשוואה להצעת הצד שכנגד בדבר תוצאת הכרעת הסכסוך העדיפה לדעתו, על פי מבחני הגינות וצדק (ואם תרצו גם דין מהותי), וזאת על פי החומר הקיים המצוי בתיק הבוררות והתרשמותי המשלימה. הבורר יהא רשאי לנמק את החלטתו אך אינו חייב לעשות כן. החלטת הבורר תהא פסק בוררות לכל דבר ועניין.

8.    למען הסר ספק, הבורר לא יהא רשאי להכריע על דרך הפשרה בין הצעות הצדדים.

9.    הצדדים מקבלים על עצמם את תוצאת ההכרעה של הבורר כפסק בורר סופי, שאין עליו הליך של ערעור או תקיפה בכל דרך אחרת.

  • הבורר יהא רשאי לקבוע ולהשלים סדרי דין משלימים או שונים לפי שיקול דעתו ובלבד שמתכונת הליך הבוררות בהתאם לאופיו הנ"ל תישמר.